About

Ba mhaith linn muintir na cathrach a cheiliúradh.
Táimid ag cur seilf leabhair fíorúil do Bhaile Átha Cliath, ina bhfuil saol, teaghlaigh agus cultúr na ndaoine a thugann cuairt ar Bhaile Átha Cliath le brath.

Is láithreán gréasáin agus clár é Ár gCathair Ár Leabhair ina roinntear moltaí maidir le leabhair a chothaíonn daoine i mBaile Átha Cliath. Bailímid faisnéis ó dhaoine faoi cad iad na leabhair a mheasann siad a bheith go maith le léamh, agus cuirimid grúpaí de léitheoirí i gceangail leis na leabhair a mhúnlaigh saol na ndaoine atá ina gcónaí anseo.

Curtha le chéile ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath agus Cathair Litríochta Unesco Bhaile Átha Cliath

Cuireann Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tionscnaimh agus foirgnimh chultúrtha á reáchtáil i gceantair ar fud na cathrach, i gcomhar le muintir Bhaile Átha Cliath, atá ar mhaithe leis an muintir sin.

Bímid ag comhoibriú le daoine, le pobail, le heagraíochtaí cultúrtha, le gnólachtaí, agus le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun eispéiris chultúrtha a daingniú agus chun cur leis an rannpháirtíocht chultúrtha ar fud Bhaile Átha Cliath.

Rinneadh Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a chorprú i mí an Mhárta 2018. Is í an fhís atá againn do Bhaile Átha Cliath ná cathair ina gceanglaítear gach aon duine agus gach aon ní go dlúth sa chultúr. Is é an misean atá againn ná daoine a cheangal le chéile tríd an gcultúr agus an comhrá chun an samhlaíocht agus eispéiris a mhúscailt.

Faigh amach níos mó fúinn ag dublincitycouncilculturecompany.ie

Teagmháil a Dhéanamh Linn

Chun teacht ar eolas breise faoi Ár gCathair, Ár Leabhair nó chun páirt a ghlacadh, déan teagmháil linn, le do thoil, ag hello@ourcityourbooks.ie nó déan teagmháil le:

Bernadette Larkin
Foireann Bhainistíochta Tionscadail Ár gCathair, Ár Leabhair

Cuideachta Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
14 Sráid Henrietta
Baile Átha Cliath 1
D01 HH34
Guthán + 353 1 542 0346

Cathair Litríochta UNESCO é Baile Átha Cliath agus tá sé mar chuid de Líonra Cathracha Cruthaitheacha UNESCO. Déanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an t-ainmniú seo a reáchtáil agus déantar é a bhainistiú trína seirbhís leabharlainne poiblí.

Is é an uaillmhian atá ag Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath ná a chinntiú gur ball den Líonra Cathracha Cruthaitheacha é an chathair atá go hiomlán gníomhach, a chinntíonn, dá bharr, go gcuirtear an chathair san áireamh sa láthair liteartha dhomhanda. Tá sé mar aidhm againn, chomh maith leis sin, chun tacú leis an ainmniú agus é a fhorbairt ar mhaithe le saoránaigh agus cuairteoirí chuig Baile Átha Cliath. Is mian linn go n-aithnítear Baile Átha Cliath go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar chathair liteartha, áit a ndéanfar an léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an scéalaíocht a bhunú go domhain i mbeatha chultúrtha, shóisialta agus gheilleagrach na cathrach. I measc an iomaí tionscadail agus gealltanais atá againn agus atá déanta againn, tá Gradam Liteartha Bhaile Átha Cliath, féile bhliantúil Baile Átha Cliath Amháin, Leabhar Amháin agus an Feachtas Léitheoireachta do Leanaí a chuirtear ar siúl ar fud na Cathrach.

Is féidir teacht ar níos mó eolais ag www.dublincityofliterature.ie

Áiteanna iontaofa iad Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath a chothaíonn an fhiosracht chun go mbíonn an rath ar dheis, uaillmhian agus samhlaíocht, agus is é an misean ná chun seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dá saoránaigh agus cuairteoirí agus gníomhú chun aitheantas ar leith Bhaile Átha Cliath a chosaint agus a chur chun cinn ar bhealach a aithníonn an t-am atá imithe thart agus a chosnaíonn ár dtodhchaí.

Eascraíonn na croíphrionsabail a threoróidh borradh agus forbairt leanúnach Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha as cultúr eagraíochtúil a bhfuil éiteas láidir ionchuimsithe shóisialta agus seirbhíse do chustaiméirí aige. Bunchloch dár n-uaillmhian is ea spásanna fáilteacha a sholáthar inar féidir le daoine teacht ar ábhair agus treoir a lorg maidir le haon rud a cheadaíonn spiorad fionnachtana agus foghlama ar feadh an tsaoil chun bheith faoi rath ag gach céim den saol. Aithnímid an luach atá ar an léitheoireacht agus litearthacht go smior maidir le deiseanna saoil a fhairsingiú, agus spreagaimid gach duine, chomh maith leis sin, chun taitneamh a bhaint as an léitheoireacht chun a scíth a ligean agus domhain éagsúla a fhiosrú.

Is féidir teacht ar níos mó eolais ag www.dublincity.ie

Share Your Favourites?

We want to hear about the books that matter to you. Tell us about your most cherished books, what you’re reading right now, your favourite book from your childhood, and the books that make up the story of your life. Share your recommended reads and take part here

Take Part

For more information, please email us at:

libraries@dublincity.ie

Follow us on:
dccc
dcc
unesco
Our City Our Books. Copyright 2019, All Rights Reserved.Designed by: Motif. Built by: Blackbird